Home » VÄRDEORD

VÄRDEORD
Psykosociala föreningen Contact rf

RESPEKT – alla är lika mycket värda, olikheter tolereras, accepteras och vi bemöter varandra korrekt med respekt.
DELAKTIGHET – innebär att man känner tillhörighet, har rätt till medbestämmande och att påverka verksamheten.
KAMRATSTÖD – innebär att man får och ger stöd, känner igen sig själv i andra. Kamratstöd är att bli sedd, hörd och bekräftad.

Styrelsen för Contact rf
12.9.2018

Close It